5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

homevermmak

61- در ورمی کمپوست تعداد افراد 2 تا 3 نفر به چه مقدار کرم نیاز دارند؟

1 پوند

6زائدات سبزی در زیر بستر دفن می شوند و این جایی است که بوهای حاصل از مواد زیرین در حال تجزیه فیلتر می گردد.2- اندازه جعبه ورمی کمپوست برای خانوارهای 2 تا 3 نفره کدام است؟

15 اینچ ارتفاع در 2 فوت عرض در 2 فوت طول

63- خانوارهای 4 تا 6 نفره به چف مقدار کرم در ورمی کمپوست نیاز دارند؟

2 تا 3 پوند

 homevermikooch

41- فرق فضله کرم و ورمی کمپوست در کجاست؟

wor p1 0526

فضله های کرم به معنای واقعی کلمه کرم‌های کوچکی هستند (به دلیل عدم وجود کلمه بهتر - هاها) - یعنی موادی که در یک سر کرم رفته و از سر دیگر آن خارج شده است. اگر 100% فضولات کرم خالص دارید (تقریباً غیرممکن است) باید ماده ای داشته باشید که بسیار شبیه تفاله قهوه باشد.