5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528        09190288290

مژده! مژده: نظر به مرتفع شدن مشکل کوچک بوجود آمده در تولید کمپوست ساز بوکاشی، از اول خرداد 1403 سفارش این نوع سطل را از سر گرفته ایم. ضمن پوزش از علاقمندان، به دلیل تاخیر پیش آمده این مژده را می دهیم که در جهت جبران خسارت، قیمت ها تا پایان خرداد ثابت خواهند ماند.

 

HUOS TOTAL

RUMI4

سرمایه گذار: محمد رهنما؛ مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبنگار میهن

کارشناس فنی؛ کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ محمد نصرت ماکویی: فعال و متخصص در زمینه تولید سبوس بوکاشی

کارشناس فنی؛ کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست؛ الهه مهدویان: فعال و متخصص در زمینه تولید انواع سطل های تولید کمپوست خانگی