5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

bandarالزام اصناف به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت(کد 0071)

بالاخره پس از مدت ها کشمکش وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی عملی نمودن طرح خوداظهاری بهداشتی برای اصناف را از حالت اختیاری خارج نموده و آن را بصورت اجباری درآورد.

متن اطلاعیه و یا بهتر بگوییم ابلاغیه وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است:

asnaf