walden-pond

comtobeسترون سازها و ضد عفونی کننده ها: مواد شیمیایی پیشگیری( کد 0444)
در صنایع غذایی، مواد شیمیایی بطور معمول برای سترون کردن و ضد عفونی نمودن سطوح تماس محصول استفاده می شوند. این مواد شیمیایی یک گام الزامی و مورد نیاز فراهم می کنند تا اطمینان حاصل شود که غذاهای تولیدی و مصرفی تا حد امکان فارغ از میکروارگانیزم هایی هستند که می توانند باعث انتقال بیماری های از طریق غذا شوند. پیشگیری نام بازی است. این مواد شیمیایی چه هستند، چطور کار می کنند و چطور مورد استفاده قرار می گیرند؟

نقاط مرگ حرارتی انگل ها و پاتوژن های عمومی( کد 0331)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.