5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

bandarتنها راهنمایی که نیاز دارید!

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

جمع بندی

اگر مطلب را خوب خوانده باشید، به خاطر خواهید آورد که در استفاده از سطل کمپوست 5 عنصر کلیدی وجود دارد:

آن ها عبارتند از:

هوا
رطوبت
"قهوه ای ها" و "سبزها"
عایق بندی
کاهش اندازه مواد

یک راه آسان برای به خاطر آوردن این پنج عنصر کلیدی دیدن اینفوگرافیک ماست؛ پنج قاعده کمپوست سازی داغ)
( توضیح مترجم: در زبان فارسی می توان اولین حرف پنج کلمه حرارت( در عوض عایق بندی)، قهوه ای ها و سبزها، کاهش اندازه مواد، رطوبت و هوا را به هم چسبانید و فقط "حق کره" را به خاطر سپرد)

کمپوست سازی مبارک!