walden-pond

comtobeتعرفه آب و فاضلاب 1401( کد 0535)


آگاهی از تعرفه های آب و فاضلاب می تواند به مشترکین کمک نماید تا با آگاهی از حقوق قانونی خویش کاربری خود را به گونه مندرج در قانون تعیین و ثبت کرده و در برخی موارد از پرداخت هزینه های گزاف آب بها قسر در بروند.

افسانه هایی در باره ته نشست آهک شیر آب و سنگ کلیه( کد 0500)

آیا ته نشست های آهک شیر آب سبب سنگ کلیه می شود؟ آیا آب سخت مشکلات سلامتی دیگر به همراه دارد؟

حدود 30 درصد مردم اسپانیا و ایتالیا آبی می نوشند که سختی کلسیم دارد. بخش هایی از امریکای شمالی هم همین وضعیت را دارد. آیا آن ها حق دارند نگران باشند، یا همه چیز فقط به ذهنیت منفی بیماران ربط پیدا می کند؟

ما مصمم به جستجو و پرده گشایی افسانه ها شدیم.