walden-pond

comtobeاز اکسالات تا کلسیم( کد 0497)
آیا می دانستید که از هر 10 نفر یکی در طول عمر خود به سنگ کلیه مبتلا می شود؟ مطالعات اخیر نشان داده اند که نرخ های سنگ کلیه در سراسر کشور رو به افزایش می باشند.( مطلب ترجمه است. مترجم) دانش جدید باور دارد که بعضی از تصورات غلط ممکن است در این افزایش متهم باشند.

تنظیم پی اچ( کد 0496)

محتویات

1- در باره پی اچ
2- فیلترهای ختثی سازی
2-1- چطور فیلترهای خنثی سازی کار می کنند
2-2- ظرفیت
2-3- نگهداری
2-4- ملاحظات ویژه
3- تزریق سودا اش/ هیدروکسید سدیم
3-1- چطور تزریق سودااش/ هیدروکسید سدیم کار می کند