walden-pond

comtobeاستانداردهای آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت؛ 1993( کد 0448)

آگاهی از خطوط راهنمای سازمان بهداشت جهانی کافی نیست. شما باید بدانید که عدول برخی پارامترها از مقادیر استاندارد چه مشکلاتی را ایجاد می کند و شما چگونه باید مشکلی که با آب آشامیدنی دارید بر طرف نمایید. لذا اگر نتیجه آزمایش آب مصرفی خود را در اختیار دارید، برای تفسیر آن از ما کمک بگیرید. قبلا "چرا مشاوره تلفنی" و "دستورالعمل مشاوره تلفنی" را بخوانید.

فاصله گذاری آدمرو( کد 0445)
الف- موقعیت
1- در تمام فاضلابروهای 24 اینچ و کوچکتر منهول ها را در شکستگی های افقی و عمودی کارگذاری نمایید.
2- این کار را برای فاضلابروهای 27 اینچ و بزرگتر هم انجام دهید؛ به استثنای وقتی که مسیر افقی در یک انحنا قرار دارد و یا از زانوهای مصوب استفاده می گردد.