walden-pond

comtobeبهترین تجارب مدیریت زیست محیطی زائدات آلی در بخش توریسم( کد 0562)

مدیریت زائدات آلی

شرح
اشپزخانه مقادیر زیادی زائدات آلی تولید می کند که شامل پوست ها وهرس ها، غذاهای خورده نشده مشتری ها، استخوان ها، محصولات تاریخ گذشته، روغن مصرفی پخت و پز می باشند. زائدات آلی می توانند 37 درصد زائدات باقیمانده اجتماعات را شامل شده و تا 50 درصد زائدات تولیدی رستوران ها را به خود اختصاص بدهند.WRAP,2011)) تخمین زده شده که در صنایع هتلداری انگلستان 400 هزار تن زائدات غذایی در دسترس در هر سال دفع می شود که قیمت تقریبی آن 900 میلیون یورو است.

p1 0562

مطالعه انجام شده توسط انجمن رستوران های پایدار(SRA,2010) معلوم کرد که مقدار متوسط زائدات آلی تولیدی توسط رستوران 0.48 کیلوگرم به ازای هر وعده غذایی( تصویر شماره 1) بود که بیشتر آن( 0.65) مربوط به آماده سازی در آشپزخانه بود. در دنباله آن، باقیمانده بشقاب های غذای مشتری ها بود.( 30 درصد) غذاهای فاسد ذخیره شده سهم کمی دارند( 5 درصد) موقع ارزیابی فعالیت های رستورانی بر حسب زائدات تولیدی به ازای هر وعده( غذایی) تمایز قایل شدن بین زائدات غذایی اجتناب پذیر و زائدات غذایی اجتناب ناپذیر مفید است(wrap,2011)
زائدات غذایی اجتناب پذیر زائدات غذایی که می توانند در محل مصرف شوند؛ از قبیل غذای خورده نشده مشتری و غذای فاسد شده
زائدات غذایی اجتناب ناپذیر زائداتی که در محل از آماده سازی غذا تولید می شوند؛ از قبیل پوست، رویه، هسته میوه.

نسبت این کسرها می تواند در رستوران های مختلف به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. برای مثال، رستوران هایی که غذای تازه در محل برای آماده سازی غذا می خرند، ترجیح به خرید غذاهای از پیش آماده شده دارند، زائدات آلی اجتناب ناپذیرتر تولید می کنند( ولی ممکن است زائدات بسته بندی کمتر تولید کنند)

p2 0562

تصویر 1- زائدات آلی تولیدی توسط رستوران های انگلستان
WRAP در سال 2011 محاسبه کرد که رستوران های با سرو سریع 55 درصد زائدات را باز می گردانند. این مقدار برای دیگر رستوران ها 39 درصد است که نشان می دهد بهبودی قابل ملاحظه ای می تواند رخ دهد. مشخصه های زائدات آلی به این معنی است که آن می تواند به مواد مفیدی از قبیل کود و انرژی زیستی بازیافت شود. بهترین روش در مدیریت زباله‌های آلی برای آشپزخانه‌ها این است که مدیران اقدامات را در همه کارکنان؛ از تدارکات گرفته تا سرآشپزها ، نظافتچی‌ها و پرسنل بازاریابی هماهنگ کنند، به طوری که: 1- مقدار زائدات تولید شده حداقل باشد و 2- مقدار زائدات ارسالی به لندفیل ها حداقل باشد. این مشتمل است بر:
فراهم کردن پیشنهادات بهینه برای منو
مد نظر قرار دادن معیارهای زیست محیطی در طی تدارکات
ذخیره دقیق( مثلا تنظیم صحیح درجه حرارت یخچال)
فراهم کردن مناسب بخش های اندازه گذاری شده
فراهم کردن دقیق غذا برای به حداقل رساندن و جدا کردن زائدات آلی
جداسازی زائدات آلی در طی زدایش بشقاب ها و ظروف و پیش شستشو
بازیافت روغن استفاده شده برای جمع آوری در تولید بیو دیزل
استفاده از ضایعات مواد غذایی از مراکز پذیرایی و رستوران ها برای خوراک دام دیگر مجاز نیست و در مورد گوشت نپخته و فرآورده های جانبی حیوانی باید طبق حداقل استانداردهایی که گنجاندن آنها در برخی فرآیندها مانند کمپوست سازی در مقیاس کوچک را ممنوع می کند، باید رفتار شود. یک مطالعه دانمارکی که در سال 2004 انجام شد، سیستم‌های بالقوه برای جمع‌آوری و تصفیه زباله‌های مواد غذایی را تجزیه و تحلیل کرد. ارزیابی دوره زیستی مورد استفاده قرار گرفت تا اختیارات اساسی برای دفع زائدات آلی درجه بندی شود. این درجه بندی بر حسب کاهش اولویت ها در زیر نشان داده شده است.
bجدول شماره 1- درجه بندی اختیارات مدیریتی زائدات آلی مختلف بر اساس اولویت های زیست محیطی

T1 0562
کمپوست سازی به عنوان آخرین اختیار درجه بندی شده است؛ به خاطر اینکه انرژی تولید نمی کند و از طریق تولید متان گازهای گلخانه ای اضافی منتشر می کند. کمپوست سازی ممکن است از لحاظ چرخه مواد مغذی مطلوبتر دیده شود، و به لندفیل ها ترجیح داده شود که اختیار غالب دفع زائدات در بعضی کشورها هستند. بنابراین، بهترین عملکرد اجتناب از لندفیل است و یا:
فرستادن به هضم بی هوازی و یا سوزاندن با بازیافت انرژی و یا
جایی که اولین اختیارات غیر قابل دسترس هستند، انجام کمپوست سازی در محل و یا ارسال به کمپوست سازی مرکزی

سیستم های خودکار اکنون در دسترس هستند تا بازیافت کارآمد داشته باشند و روغن های استفاده شده پخت و پز را برای تولید بیودیزل جمع آوری نمایند. این سیستم ها به طور قابل توجهی خطر حوادث ناشی از کار با روغن داغ را کاهش می دهند، عمر روغن را با فیلتر کردن طولانی تر می کنند، فرکانس مناسب تعویض روغن را اطلاع رسانی می کنند و عملیات جمع آوری و حمل و نقل را بهینه می کنند. بهترین عملکرد برای آشپزخانه های بزرگ ارسال روغن پخت و پز استفاده شده برای تولید بیودیزل با استفاده از سیستم های جمع آوری کارآمد( نیمه اتوماتیک) است.
تصویر 1 توالی بهترین عملکردهای مدیریت زائدات آلی برای آشپزخانه ها، وابسته به اختیارات محلی در دسترس، را خلاصه می کند.

p3 0562
تصویر 1- خلاصه بهترین عملکرد مدیریت زائدات آلی آشپزخانه ها
بهترین عملکرد بصورت زیر خلاصه می شود:
ممانعت
جداسازی
هضم بی هوازی یا سوزاندن با بازیافت انرژی
کمپوست سازی

آشپزخانه ها همچنین تولید مقدار زیادی زائدات غیر آلی می کنند. برای مثال بسته بندی های غذا که باید مطابق با بهترین عملکردهای مشروح، تا جایی که ممکن است، از استفاده مجدد، جور سازی و بازیافت آن ها اجتناب شود.

فواید زیست محیطی نائل شده
کاهش زائدات
یک بررسی در رستوران های انگلستان محاسبه کرد که کاهش مقدار متوسط زائدات غذایی تولیدی تا 20 درصد معادل کاهش متوسط 4.36 تن در سال در ازای هر رستوران می باشد. کاهش زائدات غذایی تاثیرات مرتبط با دفع زائدات( زیر) را کاهش می دهد و تاثیرات بزرگ مرتبط با تولیدات غذا ایجاد می کند. اثرات زیست‌محیطی که با انحراف زباله از جمع آوری های مختلط اجتناب می‌شود، به شدت به مدیریت زباله‌های شهری مختلط بستگی دارد، و در جایی که دفن زباله بدون گاز متان استفاده می‌شود، بیشترین و در جایی که سوزاندن با بازیافت انرژی استفاده می‌شود، کمترین خواهد بود.

شکل شماره 2 انتشار خالص گازهای گلخانه ای ناشی از دفن زباله، کمپوست، هضم بی هوازی و احتراق در یک کارخانه ترکیبی تولید برق و حرارت( نیروگاه) را با در نظر گرفتن انتشار متان، حمل و نقل و مصرف سوخت فسیلی اجتناب شده برای تولید انرژی نشان می دهد.

p4 0562
تصویر 2- انتشارات گازهای خالص گلخانه ای حاصل از لندفیل، کمپوست سازی و هضم بی هوازی زائدات آلی، به ازای تن و به ازای هر رستوران معمولی انگلستان
انتشارات خالص گازهای گلخانه ای حاصل از لندفیل ها به میزان سنگینی وابسته به این است که مکان چطور مدیریت شود و می تواند بطور قابل ملاحظه ای از مقدار اشاره شده در تصویر 2 بیشتر باشد. یک تن زباله آلی می تواند تا 1.3 تن دی اکسید کربن معادل با نتشار متانی تولید کند که در طی تجزیه بی هوازی در محل دفن زباله بدون اقدامات کاهشی تولید می شود. اگرچه، در مکان های لندفیل اروپای مدرن اغلب گاز تجزیه شده جمع آوری شده و برای تولید برق، و کاهش قابل ملاحظه انتشارات گازهای گلخانه ای، مورد استفاده قرار می گیرد.
بازیافت انرژی
هضم بی هوازی تولید تقریبا 2.5 ژیگا ژول بیوگاز( 108 نیوتن متر مکعب) به ازای هر تن زائدات آلی می کند که ممکن است جایگزین سوخت های فسیلی برای برق و یا تولید حرارت و یا حمل و نقل گردد( بیوگاز حاصل از یک تن زائدات آلی معادل 70 لیتر نفت است) در قیاس با دفن در لندفیل های مدرن، هضم بی هوازی از تولید تقریبا 0.35 تن دی اکسید کربن به ازای هر تن زائدات آلی ممانعت به عمل می آورد. هضم غنی از مواد مغذی باعث بهبود و جذب کربن در خاک می شود و زمانی که بر روی خاک کشاورزی مطابق با نیازهای غذایی گیاه اعمال می شود، جایگزین کود جایگزین می شود (جلوگیری از اثرات تولید).

سوزاندن با بازیافت انرژی مواد مغذی را نگه نمی دارد یا منافع بهبود خاک را ندارد، اما تولید انرژی بیشتر می کند( تقریبا 4 گیگاژول حرارت و قدرت ترکیبی به ازای هر تن زائدات) و به میزان تا 0.46 تن دی اکسید کربن به ازای هر تن زائدات آلی، در قیاس با دفن در لندفیل های مدرن، پیشگیری می کند.

تصویر 3 انرژی تولید شده (172 مگاوات ساعت) و انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده)158 تن (CO2 حاصل از سوزاندن 344 تن زباله آلی در سال ناشی از هتل ساووی و رستوران وابسته (Simpsons in the Strand) را نشان می دهد. انتشارات گازهای گلخانه ای اجتناب شده بر پایه گزینه دفع زائدات آلی در لندفیل هستند.

p5 0562
تصویر 3- تولید انرژی و انتشار دی اکسید کربن اجتناب شده مرتبط با احتراق زائدات آلی ساووی در تولید حرارت و برق، در مقایسه با گزینه اختیار لندفیل

کمپوست سازی
مزایای اساسی کمپوست سازی در مقایسه با لندفیل زایدات آلی عبارتند از:
کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای( تولید کمتر متان تحت تجزیه هوازی)
کاهش تخصیص زمین برای لندفیل ها
اجتناب یا کاهش انتقال زائدات( برای کمپوست سازی در محل یا نزدیک)
بازیافت مواد مغذی، به ویژه فسفر( منبع محدود) و اجتناب از تولید کود
بهبود کربن و ترسیب کربن

در مقایسه با دفع در زمین مدرن، کمپوست سازی از تقریبا 0.21 تن به ازای هر تن زائدات آلی جلوگیری می کند. مزایای بیشتر ممکن است از ترسیب کربن خاک متوجه شود: علیرغم موقعیت ویژه و مشکلات تعیین کمیت، آن ها 0.18 تن دی اکسید کربن را به ازای هر تن کمپوست تخمین زده بودند.

معلوم شد کمپوست تولیدی حاصل از 50 درصد زائدات آشپزخانه هتل و 50 درصد زائدات باغی هتل( از لحاظ وزنی) محتوی 1.5 درصد ازت، 0.5 درصد فسفات و 1 درصد پتاس( پتاسیم) هستند. در مقایسه با کمپوست سازی ویندرو، ورمی کمپوست سهم بیشتری از نیتروژن را در درجه حرارت کمتر فرآیندی نگه می دارد.

شاخص های زیست محیطی مناسب
شاخص ها
شاخص زیست محیطی مناسب برای شدت تولید زائدات هست:
مقدار زائدات آلی تولیدی غیر قابل اجتناب، بیان شده بر حسب کیلوگرم در ازای هر میهمان غذاخوری
رستوران های انگلستان بطور متوسط 0.48 کیلوگرم زائدات غذایی به ازای هر غذاخوری تولید می کنند. دو رستوران بزرگ آلمانی واقع در پارک، به ترتیب، در هر سال از 470000 و 315000 میهمان غذاخوری پذیرایی می کنند. آن ها به ترتیب، 0.26 و 0.36 کیلوگرم زائدات غذایی به ازای هر وعده غذایی تولید می کنند.

شاخص مناسب مدیریت زیست محیطی برای زائدات آلی هست:
درصد زائدات آلی ارسالی به هضم بی هوازی یا بازیافت انرژی دیگر گونه
درصد زائدات آلی کمپوست شده در سایت یا ارسالی برای کمپوست سازی، جایی که اختیار دفع زائدات دیگر گونه لندفیل است.

توجه داشته باشید که اصطلاح "پوشش" اغلب در صنعت خدمات غذا و نوشیدنی به معنای یک مهمان ناهار خوری استفاده می شود.

بنچ مارک های فوق العاده
بنچ مارک برای مدیریت مواد زائد آلی هست

بنچ مارک: بیش از 95 درصد زائدات آلی جدا شده و از لندفیل منحرف می شوند، و در جایی که محتمل است، برای هضم بی هوازی یا بازیافت انرژی دیگر گونه ارسال می گردد.

برای مثال، هتل ساووی در لندن تمام زائدات آلی را جدا می کند و آن ها را برای احتراق در کارخانه سی اچ پی می فرستد، و زنجیره رستوران های اوتارین اطمینان دارند که 98 درصد تمام زائدات رستورانی بصورت کمپوست بازیافت می شوند، بازچرخش می گردند و یا استفاده مجدد می شوند.

اطلاعات زائدات تولیدی به ازای هر پوشش نادر هستند. هرچند، اطلاعات رستوران های انگلستان( تصویر 4) و هتل های آلمانی( بالا را ببینید) معیار اولیه برتری زیر را برای آشپزخانه‌های اقامتی و رستوران‌ها پشتیبانی می‌کند:

بنچ مارک( معیار): کل زائدات آلی تولیدی کمتر از 0.25 کیلوگرم به ازای هر پوشش هستند و زائدات تولیدی در دسترس کمتر از 0.18 کیلوگرم به ازای هر پوشش می باشند.

با توجه به اطلاعات کم، معیار محافظه کارانه است، و ممکن است اهداف بلندپروازانه تری برای برخی از شرکت ها مناسب باشد.

p6 0562
تصویر 4- تولید زائدات غذایی به ازای هر پوشش در رستوران های انگلستان و معیارهای پیشنهادی فوق العاده

bتاثیرات بستر متقاطعb
هضم بی هوازی اغلب در کارخانجات متمرکز انجام می شود و نیاز به انتقال زائدات آلی تر و بالا بردن اثرات مرتبط با انتقال دارد که در مقایسه با تاثیرات دفع زائدات عموما کوچک هستند. فروئرگارد و آستروپ در 2011 تخمین می زنند که مصرف دیزل به میزان 7.2 لیتر به ازای هر تن زائدات آلی جمع آوری شده برای هضم بی هوازی در مقایسه با 3.3 لیتر به ازای هر تن برای سوزاندن در کارخانجات سوزاننده گسترده تر با بازیافت انرژی وجود دارد( شرایط دانمارک) در مقایسه با سوزاندن، انتشار متان از تخمیر بی هوازی به دلیل نشت که با نرخ های بین 0 تا 10 درصد متان تولید شده گزارش شده است، بیشتر است. این محتمل تر است که در کارخانجات کوچک مقیاس یک مشکل باشد. در کارخانه اوتلفینگن شرح داده شده در زیر، فاضلابی تخلیه نمی شود و هوای تمام ساختمان ها از طریق یک بیوفیلتر تخلیه می شود.

تاثیرات بستر متقاطع حاصل از کمپوست سازی انتشارات گازهای گلخانه ای هستند( متان و اکسید نیتروز)؛ به اضافه بو، انتشارات غبار و لی کیت. لی کیت یک مشکل ویژه برای بسترهای کمپوست سازی هوای باز می باشد: یک میلیمتر بارانی که روی یک متر مربع بستر کمپوست می بارد تولید 1 لیتر لی کیت( نشت) می کند. سطوح تحت کمپوست سازی بیرونی باید با غشای نفوذناپذیر عایق بندی شوند و نشت برای استفاده به عنوان کود جمع آوری شود. هرچند، این تاثیرات قابل مقایسه با لندفیل ها هستند، کمپوست سازی منجر به بازچرخش مواد مغذی و منافع حاصل از بهبودی شرایط خاک می گردد.

اطلاعات بهره برداری

حداقل سازی زائدات و جداسازی
بررسی تولید زباله‌های آلی، از جمله اطلاعات در مورد منابع (مانند فاسد شدن مواد غذایی ذخیره‌شده، آماده ‌سازی، و بازگرداندن بشقاب)، باید برای اطلاع‌رسانی اقدامات اجتنابی مناسب مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گذاری قسمتی ممکن است بدون تاثیر روی رضایت مشتری کاهش یابد. کمیت و نوع غذای بازگشتی بشقاب های مشتری ها می تواند به عنوان راهنمایی برای اندازه گذاری قسمتی و طرح ریزی منو مورد استفاده قرار گیرد. طرح ریزی منو برای اجتناب از زائدات باید در ترکیب با خریدهای سبز انجام گیرد. یک رستوران در تیپراری، ایرلند، مقدار ضایعات مواد غذایی تولید شده را تا بیش از یک سوم از طریق کاهش اندازه وعده ها کاهش داد( سازمان حفاظت از محیط زیست ایرلند، 2008) جعبه ها یا کیسه ها می توانند برای بردن غذاهایی به خانه مورد پیشنهاد قرار گیرند که نمی توانند خورده شوند.
جداسازی بخش های زباله غیر آلی نیز در آشپزخانه ها مهم است، همانطور که برای مناطق کلی توضیح داده شده است و برای یک آشپزخانه هتل بزرگ در شکل 5 نشان داده شده است.

p7 0562
شکل 5- زائدات غیر آلی آشپزخانه جور شده در اسکندی برلین
آماده سازی غذا به عنوان عامل اصلی تولید زائدات محسوب می شود. سطل های زباله آلی باید برای دسترسی آسان در تمام مراحل تهیه غذا، بازگشت بشقاب و شستشو در موقعیت مناسبی قرار گیرند. کیسه های زیست تخریب پذیر ساخته شده از، به عنوان مثال نشاسته ذرت، را می توان برای جمع آوری ضایعات غذایی در صورت لزوم استفاده کرد، زیرا این ضایعات در طی کمپوست سازی و هضم بی هوازی تجزیه می شوند. توالی زیر، برای ساووی در لندن، مثالی از بازیافت زائدات آلی را در سراسر عملیات آشپزخانه نشان می دهد؛ از آماده سازی غذا گرفته تا شستشوی بشقاب.

p8 0562
1- آماده سازی غذا 
سطل‌ها در هنگام آماده‌سازی غذا در کنار سرآشپزها قرار می‌گیرند تا برش‌ها و لایه‌‌ها و غیره را در منبع جدا کنند.

p9 0562
2- بشقاب برگشتی
خرده های غذای حاصل از بشقاب های برگشتی از دیگر زائدات جدا می شوند )به جای قرار دادن در سطل های مختلط یا فاضلابرو از طریق دستگاه خیساندن)

p10 0562
3- پیش شستشو
بقایای مواد غذایی در حین پیش شستشو از روی ظروف و قاشق چنگال شسته شده و در غربال نگهداری می شوند (همچنین انسداد زهکشی را کاهش می دهد).
پسماندهای آلی جدا شده را می‌توان در سطل‌های زباله بزرگ جداگانه برای جمع‌آوری در کارخانه‌های هضم بی‌هوازی متمرکز یا غیرمتمرکز قرار داد، یا اگر گزینه‌های دیگری در دسترس نباشد، برای کمپوست‌سازی متمرکز یا در محل (به زیر مراجعه کنید) مورد استفاده قرار داد. غذاهای نزدیک تاریخ انقضا ممکن است برای غذاهای گروه استفاده شوند، به گروه داده شوند تا به خانه ببرند و یا به خیریه ها اهدا گردند. غذاهای تاریخ انقضا باید در سطل های بازیافت زائدات آلی برای جمع آوری جداگانه قرار داده شوند. زاندات سطلی مشتمل بر مواد زائد آلی ممکن است خرد شوند، به ویژه در موقعیت های شهری، تا از بو و مشکلات کرمی ممانعت به عمل آید.

در مورد ساووی، زائدات آلی به کارخانجات ترکیبی حرارت و برق فرستاده می شوند( راکتور بستری حبابدار مایع) تا تولید حرارت و برق نمایند( تصویر 3 را ببینید) برق تولیدی حاصل از زائدات هتل برای تامین 10 درصد اتاق های هتل کافی است.

بازیافت روغن پخت و پز استفاده شده

قبل از ارسال زائدات آلی به هضم بی هوازی یا کمپوست، باید غربال شود و بخش آلی مفید از قبیل روغن پخت و پز، چربی و گریس جداسازی گردد. روغن ها می توانند در ظروف ایمن انبار شوند تا توسط شرکت های متخصص در تولید بیودیزل، یا غذای حیوانات و یا صابون و محصولات آرایشی جمع آوری شوند. روغن ها همچنین می توانند از تله های بازیافت شوند که باید با زهکش های آشپزخانه فیت شوند.

ساووی در لندن دارای یک آشپزخانه اصلی است که به رستوران ها سرویس می دهد، یک آشپزخانه بزرگ غذاخوری دارد که به بیش از 600 کارمند خدمت ارائه می کند، و سه آشپزخانه برای خدمات ضیافت دارد. این آشپزخانه ها ماهانه بیش از 600 لیتر روغن استفاده شده تولید می کنند. در طی تعمیر اخیر، یک سیستم مدیریت روغن پخت و پز نیمه خودکار نصب شد. این سیستم شامل است بر:
یک مخزن ذخیره مرکزی با ثبت کننده اتوماتیک سطح که از طریق تله متری با سیستم پایش شرکت جمع کننده اتصال دارد.
ظرف متحرک روی چرخ با شلنگ مقاوم در برابر روغن دمای بالا
یک فیلتر روغن و لنج که به شیلنگ متصل می شود.( جدول شماره 2)
یک پیمان با PDM 'Oilsense' که شامل است بر:
- تدارک تجهیزات و جمع آوری روغن بر حسب نیاز برای یک هزینه ماهانه
- پرداخت برای روغن جمع آوری شده( 0.3 یورو به ازای هر لیتر، شاخص های متصل به قیمت های دیزل)
جدول شماره 2- بهره برداری از سیستم جمع آوری روغن استفاده شده حسگر روغن

T2 0562

p11 0562

1- استخراج روغن از سرخ کن ها

و
2- حذف آشغال های فیلتر
3- خالی کردن آب جدا شده و آبکشی فیلتر
بهره برداری از سیستم بطور خلاصه شامل طی مراحل زیر است:
این سیستم همچنین در رستوران‌های فست فود در سراسر بریتانیا با یک مجموعه متمرکز که لوله‌هایی را از سرخ‌کن‌ها مستقیماً به مخزن جمع‌آوری می‌دهد (روغن با فشار یک دکمه تعویض می‌شود) نصب می‌شود. این سیستم در حال گسترش است تا روغن پخت و پز تازه را از طریق تانکر تحویل دهد، بنابراین بسته بندی و حمل و نقل را کاهش می دهد.

جزئیات عملیاتی مربوط به کارخانجات هضم بی هوازی مرکزی با بازیافت انرژی و کمپوست مرکزی در رابطه با مدیریت هدف ارائه شده است.

کمپوست سازی
قبل از کمپوست سازی، زائدات آلی باید غربال شوند تا استخوان ها، گوشت پخته نشده و محصولات جانبی حیوانی غیر مناسب برای کمپوست سازی حیوانی از کسر آلی قابل استفاده مجدد از قبیل روغن های پخت و پز، چربی و گریس جدا شوند. روغن ها می توانند در ظروف ایمن برای جمع آوری توسط شرکت های ویژه در تولید بیودیزل، یا غذای حیوان، صابون یا محصولات آرایشی ذخیره شوند. زائدات آشپزخانه مناسب برای کمپوست سازی مشتمل هستند بر: میوه و سبزی، نان، برنج، پوست سیب زمینی، رول آشپزی، فیلترهای چای و قهوه، گیاهان گلدانی، گوشت بدون استخوان، ماهی، محصولات لبنی، پوست و جعبه تخم مرغ. زائدات آلی غربال شده ممکن است بعدا جمع آوری شده و به تاسیسات کمپوست سازی مرکزی برده شوند و یا در محل کمپوست گردند. بعضی از منابع محلی و شرکت های خصوصی در اروپا کار جمع آوری زائدات آلی برای کمپوست سازی را بر عهده دارند.

برای آغاز کمپوست سازی در محل، توصیه شده است که فقط زائدات باغی را مورد استفاده قرار دهیم. سپس و هنگامی که سیستم تثبیت گردید، به آرامی زائدات آشپزخانه داخل می گردند. ظروف بسته باید برای زائدات آشپزخانه مورد استفاده قرار گیرند تا از مشکلات بو و کرم اجتناب گردد. در طی ماه های گرمتر، می تواند تولید بهبود دهنده کیفیت خاک در طی 3 تا 4 هفته نماید. مکمل های آنزیمی در دسترس تجاری ممکن است روی زائدات غذایی اسپری شوند تا فعالیت میکروبی را افزایش دهند. برای اطمینان از اینکه مواد بطور بهداشتی مورد عمل قرار گرفته اند، درجه حرارت کمپوست باید پایش شود و باید بالای 60 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

سیستم های کمپوست سازی خودکار در دسترس هستند که از آگاهی های پایش شده رطوبت و درجه حرارت برای تعیین تواتر چرخاندن اتوماتیک بهره می برند. این ها اغلب شامل دو محفظه هستند؛ بطوری که زائدات می توانند به یک حوضچه اضافه شوند، در حالی که دومی در حال رسیدگی( رسیده شدن و بالغ شدن) است. هتل برج در پرت شایر اسکاتلند در سیستم خود بخود کارگذاری شده است و کمتر از 4 کیلووات ساعت در روز مصرف دارد تا مواد کمپوست شده را در زمانی حدودا 14 روز تولید نماید( در مقایسه با 12 تا 18 ماه برای توده های کمپوست سازی اساسی که جایگزین شده اند) خروجی برای سایز غربال می شود: مواد درشت تر از 25 میلیمتر برای کمپوست سازی بیشتر بر می گردند و کسر ریزتر قبل از اینکه در زمین های هتل مورد استفاده قرار گیرد، برای رسیده شدن به مدت 2 ماه بعد ذخیره می گردد. زائدات سبزی آشپزخانه در سطل های 6 لیتری و کیسه های قابل تجزیه زیستی جمع آوری می شود. در نخستین سال بعد از کارگذاری در سال 2006، سیستم 2.5 متر مکعب( 1.25 تن) زائدات سبزی را از آشپزخانه هتل فرآیند کرد و یک 6 متر مکعب( 1.25 تن) زائدات باغی را برای تولید 1.5 تن کمپوست مورد عمل قرار داد.

ورمی کمپوست، بر پایه گونه های انتخابی کرم های خاکی، ممکن است استفاده شود تا به تجزیه زائدات آلی به کمپوست مفید با میکروارگانیزم های هوازی از قبیل قارچ و باکتری شتاب دهد. بر خلاف کمپوست سازی، ورمی کمپوست موثر نیاز به درجه حرارت زیر 35 درجه سانتیگراد دارد( برای اجتناب از مرگ کرم های خاکی) لذا، سیستم های ورمی کمپوست احتیاج به اعمال زائدات بطور مکرر در لایه های باریک چند سانتیمتری بسترها یا جعبه های حاوی کرم های خاکی دارند. بسترهای کرمی ممکن است در مقیاس بزرگ و متمرکز هم باشند. سیستم های راکتور خود بخودی طوری نصب شده اند که به زائدات اجازه می دهند از دروازه بالای راکتورها تغذیه شوند، در حالی که ورمی کمپوست نهایی از پایه و با استفاده از میله های شکننده جمع آوری می شود. یک سیستم ورمی کمپوست در 1991 در مونتلمار فرانسه نصب شد تا زائدات آلی را از جریان زائدات خانگی شهری فرآیند نماید. زائدات مخلوط ذخیره می شوند و سپس قبل از اینکه به مدت 60 روز توسط حدود یک میلیارد کرم خاکی، ورمی کمپوست شوند به مدت 30 روز پیش کمپوست می گردند. تقریبا 27 درصد کل جریان زائدات شهری در تعدادی از راکتور تبدیل می شود تا ورمی کمپوست کیفیت خوب تهیه شود و سپس کیسه شده و فروخته گردد.

قابلیت کاربرد

هضم بی هوازی
بعضی از منابع محلی و شرکت های خصوصی اروپا زائدات آلی را برای تصفیه در کارخانجات هضم بی هوازی متمرکز جمع آوری می کنند. هرچند، فراهم کردن سرویس های بازیافت برای زائدات آلی به میزان قابل ملاحظه ای در کشورهای اروپایی فرق دارد و در بعضی موارد ضعیف است که این امر با نرخ های پایین بازیافت منعکس می شود( تصویر 6)

p12 0562
تصویر 6- نرخ های بازیافت زائدات آلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اضافه نروژ
در جاهایی که جمع آوری به تاسیسات هضم بی هوازی متمرکز امکان پذیر نیست، هتل ها ممکن است با کشاورزان محلی توافق نمایند که از واحدهای بیوگاز کوچک مقیاس استفاده نمایند. برای مثال، هتل هیلتون اسلازن در استوکهلم زائدات خود را برای هضم بی هوازی به مزرعه همسایه می فرستد.

کمپوست سازی
جایی که نه هضم بی هوازی متمرکز و غیر متمرکز و نه جمع آوری برای سوزاندن با بازیافت انرژی در دسترس نیست، اقامتگاه ها و رستوران ها ممکن است زائدات را برای کمپوست سازی بفرستند و یا، اگر فضای بیرونی و تقاضای کمپوست کافی است، زائدات را در محل کمپوست نمایند. قوانین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به کمپوست غیرمتمرکز متفاوت است. ممکن است برای منطقه ای که در آن کمپوست سازی باید برای حفاظت از خاک و آب های زیرزمینی روی زمین سنگفرش یا درزگیری شده انجام شود و برای ارزیابی خطر در صورتی که محل در 250 متری یک گیرنده حساس باشد، الزاماتی وجود داشته باشد.

گوشت نپخته و محصولات جانبی حیوانی مشمول مقرراتی از جمله EC 1774/2002 هستند که قوانین بهداشتی را در مورد محصولات جانبی حیوانی که برای مصرف انسان در نظر گرفته نشده اند، وضع می کنند. برای مثال، مقررات محصولات جانبی حیوانی بریتانیا از کمپوست سازی غیرمتمرکز گوشت خام و سایر محصولات نپخته با منشاء حیوانی به دلیل خطر ابتلا به بیماری های حیوانی مانند پا و دهان جلوگیری می کند. هتل ها و رستوران ها ممکن است زائدات آشپزخانه شان را برای استفاده در مکان فراهم شده ای که احشام حضور ندارند کمپوست نمایند.

اقتصاد
خرید اجتناب شده غذا
به حداقل رساندن زائدات آلی از طریق آماده سازی دقیق غذا و توصیه منوی مناسب، مقدار غذایی که خریداری می شود را کاهش می دهد. این می تواند منجر به ذخیره سازی اقتصادی اساسی شود؛ بیش از آنچه که از طریق اجتناب از لندفیل ها حاصل می شود. تخمین زده شده است که کاهش 20 درصدی زائدات آلی در رستوران های انگلستان منجر به صرفه جویی اقتصادی بیش از 2300 یورو به ازای هر رستوران در سال، بطور متوسط، به دلیل هزینه های غذایی اجتناب شده می شود. این معادل 530 یورو به ازای هر تن زائدات اجتناب شده است.

جمع آوری روغن
وقتی روغن آشپزی استفاده شده برای تولید بیودیزل جمع آوری می شود، تولید یک درآمد اندک می کند. مشتری های سیستم "اویل سنس"، که در بالا تشریح شد، یک پرداختی 0.3 لیتر به ازای هر یورو دریافت می کنند که شاخص متصل به قیمت دیزل است. در مقایسه با سیستم‌های جمع‌آوری روغن استفاده شده کمتر پیچیده، سیستم نیمه خودکار «Oilsense» تأمین کننده مالی خود است. مشتریان دارای آشپزخانه هزینه ماهانه ثابتی برای تجهیزات می پردازند (بدون هزینه نصب اولیه)، و می توانند هزینه ها را از طریق هایی کاهش دهند: 1- کاهش نیازمندی های دستکاری( صرف زمان کمتر گروه) 2- حوادث کمتر دستکاری روغن داغ 3- دریافت اطلاعات کیفی روغن که می توانند برای بهینه کردن فواصل تعویض مورد استفاده قرار گیرند.

لندفیل و سوزاندن
اکثر کشورهای اروپایی عوارض دفن زباله را وضع می کنند که هر سال افزایش می یابد. در ایرلند، عوارض لندفیل 50 یورو به ازای هر تن در سال 2011 بود که به 75 یورو به ازای هر تن در 2012 رسید. در انگلستان، مالیات لندفیل 65 یورو به ازای هر تن در 2011 بود که به 100 یورو به ازای هر تن در 2014 رسید و این هزینه های متقبل شده بیشتر مشمول مالیات بر ارزش افزوه هستند. هزینه های جمع آوری و حمل و نقل علاوه بر چنین عوارضی دریافت می شود، به طوری که هزینه کل دفع زباله در محل دفن زباله معمولاً بین 100 تا 150 یورو در هر تن است. در سوییس، هزینه های سوزاندن زباله های مخلوط مشتمل بر انتقال بین 110 و 150 یورو به ازای هر تن می باشد. در آلمان، دو هتل در فرایبورگ برای دفع زباله های آلی 116 یورو به ازای هر تن دریافت می کنند که به ترتیب به هزینه های سالانه 12094 و 11222 یورو و هزینه های هر میهمان ناهارخوری در حدود 0.025 تا 0.035 یورو تبدیل می شود.

هزینه های زائدات آلی جدا معمولا بطور قابل ملاحظه ای پایینتر از هزینه های زائدات مخلوط خانگی هستند. در دانمارک، هزینه های مربوطه 30 و 130 یورو هستند. به علاوه، جدا کردن زائدات آلی می تواند تواتر مورد نیاز برای جمع اوری زائدات مسکونی را کاهش دهد. ساووی در لندن، تواتر جمع آوری زائدات مخلوط را از 4 بار تا 2 بار در هفته کاهش داد؛ متعاقب حذف زائدات غذایی از جریان زائدات مخلوط. این کار موجب صرفه جویی 12000 یورویی در سال در هزینه لندفیل شد و به همین ترتیب هزینه جمع آوری زائدات نیز 12000 یورو در سال کم شد.

پس از معرفی سرویس سطل زباله قهوه ای، یک هتل بزرگ ایرلندی حجم زباله های ارسالی به محل دفن زباله را تا 70 درصد کاهش داد و 21000 یورو در سال صرفه جویی کرد. این صرفه جویی شامل اجتناب از اجاره فشرده ساز هم بود.( حجم پایینتر زباله های مخلوط نیازمند فشرده ساز)

هضم بی هوازی
ارسال زباله های آلی برای هضم بی هوازی از لحاظ قیمتی قابل مقایسه با فرستادن به لندفیل یا سوزاندن است، اما ارزانتر خواهد شد چون هزینه های لندفیل افزایش می یابد.( بالا را ببینید) برای کارخانه سوییس متذکر شده در بالا، یک هزینه دریچه تقریبا 70 یورویی به ازای هر تن به اضافه هزینه های انتقال بین 15 و 45 یورو به ازای هر تن توسط تولید کننده های زباله پرداخت می شوند، که شامل هتل ها و رستوران ها هستند. این پایینتر از هزینه های سوزاندن سوییس 110 تا 150 یورو به ازای هر تن ارجاع داده شده به بالا می باشد. در سوییس، بهره برداران کارخانجات بیوگاز 11 سنت به ازای هر کیلووات ساعت پول برق از شبکه عمومی دریافت می دارند. در صورتی که سایر سازمان ها اعتباری برای برق زیست محیطی تایید شده خریداری کنند، اپراتور ممکن است 6.5 سنت دیگر در کیلووات ساعت دریافت کند.

کمپوست سازی
در جایی که دیگر اختیارات در دسترس نیستند، کمپوست سازی زائدات آلی از هزینه های جمع آوری ذکر شده در بالا و لندفیل پیشگیری می کند، اما هزینه‌های تجهیزات و مدیریت را متحمل می‌شود که ممکن است یارانه‌هایی برای آنها در دسترس باشد. کمپوست ممکن است در محل برای تهویه خاک و کوددهی استفاده شود و هزینه های کود و تهویه خاک را کاهش دهد. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده برای یک واحد کمپوست خودکار شامل یک سیستم کمپوست دو محفظه ای انجام شد که قادر به جابجایی تا 100 لیتر یا 50 کیلوگرم زباله در روز و با تقاضای برق 900 کیلووات ساعت در سال است. سرمایه گذاری قابل توجه در طی نه سال بازپرداخت می شود؛ با فرض هزینه های دفع زباله 115 یورو در سال (جدول 3). محتمل است که هزینه های دفع زائدات بطور سالانه افزایش یابد و منجر به زمان های بازگشت سرمایه کوتاهتر گردد.

جدول شماره 3- محاسبه صرفه جویی های سالانه و دوره بازگشت سرمایه برای کارگذاری یک واحد کمپوست سازی اتوماتیک

T3 0562
نیروهای محرکه انجام

نیروهای محرکه انجام جداسازی و کمپوست سازی یا جمع آوری زائدات الی برای هضم بی هوازی مشتملند بر:

اهداف ملی کاهش زائدات شهری قابل تجزیه زیستی دفع شده در لندفیل ها؛ بصورت تقاضا شده توسط ماده 5 دستورالعمل دفن زباله

مقررات مربوط به تصفیه محصولات جانبی حیوانی، از جمله EC 1774/2002، جلوگیری از دفن زباله و محدود کردن کمپوست در مقیاس کوچک

مسئولیت زیست محیطی

هزینه های متمایز برای جمع آوری زباله های آلی برای هضم بی هوازی و سوزاندن یا دفن زباله (به بالا مراجعه کنید)

هزینه های جمع آوری و دفع اجتناب شده( کمپوست سازی در محل)

سرویس های بسترهای زیست محیطی داوطلبانه یا معیارهایی با برچسب دوستدار محیط زیست

بازار زیست محیطی- مدیریت پسماند نشانی آشکار از تعهد زیست محیطی است.

سازمان های مرجع

سازمان های مرجع مثال هایی از بهترین تجارب و عملیات فراهم می کنند که به تمام متن بالا ارجاع داده می شود. چند مثال ویژه در جدول 4 ارائه شده اند.
جدول 4- مثال هایی از بهترین تجارب و عملیات مدیریت زائدات آلی

T4 0562