walden-pond

comtobeچقدر سبوس بوکاشی؟( کد 0576)

سبوس بوکاشی بصورت پر شده از میکروارگانیزم های ضروری بسته بندی شده است. این میکروب ها قدرت پشت پرده کمپوست سازی بوکاشی هستند. لازم است سبوس بوکاشی را به اندازه کافی اضافه کنیم تا خرده های غذایی بطور موثری تخمیر شوند. ولی چقدر سبوس کافی است؟

چقدر سبوس بوکاشی باید اضافه شود؟

بهترین تجارب مدیریت زیست محیطی زائدات آلی در بخش توریسم( کد 0562)

مدیریت زائدات آلی

شرح
اشپزخانه مقادیر زیادی زائدات آلی تولید می کند که شامل پوست ها وهرس ها، غذاهای خورده نشده مشتری ها، استخوان ها، محصولات تاریخ گذشته، روغن مصرفی پخت و پز می باشند. زائدات آلی می توانند 37 درصد زائدات باقیمانده اجتماعات را شامل شده و تا 50 درصد زائدات تولیدی رستوران ها را به خود اختصاص بدهند.WRAP,2011)) تخمین زده شده که در صنایع هتلداری انگلستان 400 هزار تن زائدات غذایی در دسترس در هر سال دفع می شود که قیمت تقریبی آن 900 میلیون یورو است.