walden-pond

comtobeسطوح پی اچ اسیدی و قلیایی در LINKسطل کمپوستLINK( کد 0523)

B16پی اچ کمپوست چه باید باشد؟B16

در سراسر فرآیند تجزیه، مهم است که به سطوح پی اچ در سطل کمپوست توجه گردد. هر چند کمپوست نهایی پی اچ خنثی یا کمی قلیایی دارد، باکتری های کمپوست ساز در این شرایط خنثی رشد بهتری دارند.

شیمی کمپوست( کد 0522)

نسبت کربن به ازت

از میان عناصر زیاد مورد نیاز برای تجزیه میکروبی، کربن و نیتروژن مهمترین ها هستند. کربن، هم منبع انرژی است و هم بلوک ساختمانی پایه که حدود 50 درصد جرم سلولی را تشکیل می دهد را فراهم می آورد. نیتروژن جزء حیاتی پروتئین ها، اسیدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک و آنزیم ها و کوآنزیم های مورد نیاز برای رشد و عملکرد سلول است.