walden-pond

comtobeجلوگیری از نیش پشه در خانه( کد 0582)

مبارزه با نیش

پشه ها می توانند در اطراف خانه شما زاد و ولد نمایند. آن ها در آب های نمکی یا تازه تخم ریزی می کنند، و اغلب در ظروفی که آب را نگه می دارند! مکان های تخم ریزی عمومی شامل زیر گلدانی ها، آبروها، برکه ها، ظروف آبخوری حیوانات خانگی، لاستیک های قدیمی، سطل آشغال، ظروف و استخرهایی که خوب نگهداری نمی شوند هستند.

با پیروی از گام های ساده زیر، تخم ریزی پشه در اطراف خانه خود را متوقف نماییدک

ظروف را خالی یا تخلیه کنید و اینکار را با سطل آشغالی که ممکن است آب را نگهداری نماید هم صورت دهید.
آبروهای سقف را تمیز کنید تا از استخری شدن آن پیشگیری به عمل آید.
حداقل یک بار در هفته حمام پرندگان، آب انبارها و کاسه های آب حیوانات خانگی را خالی، تمیز و دوباره پر کنید.
استخرهای شنا را بطور مناسب نگهداری نموده و فاقد آشغال نمایید.
در پایان هر روز آب استخرهای شنای استفاده شده را خالی کنید.
برکه های حیاط خلوت را با ماهی هایی که لارو پشه می خورند پر کنید.
دریچه های سپتیک تانک و آب باران، چاه ها یا دیگر ظروف بزرگ آب را با مش ضد پشه بپوشانید.
لبه های برکه ها را از وجود رستنی ها پاک کنید.

PRE p1 0582

برای متوقف کردن تخم ریزی پشه ها در اطراف خانه، استخرهای شنا را نگهداری نمایید.

PRE p2 0582

لاستیک های دور ریخته شده و دیگر ظروف می توانند آبی را نگهداری کنند که پشه ها در آن ها تخم ریزی می کنند.