walden-pond

comtobeپاک کردن لکه، بو، مواد حساسیت زا از تشک

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.


پاک کردن لکه، بو، مواد حساسیت زا از تشک(کد 0141)

آلاینده های نوظهور(کد 0139)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.
چه هستند؟
یعضی وقت ها مواد شیمیایی که قبلا ردیابی نشده بودند( یا در غلظت های بسیار کمتری پیدا شده بودند) در منابع آب پیدا می شوند. این آلاینده ها، "الاینده های نوظهور مورد توجه" یا به اختصار "آلاینده های نوظهور" نام گذاری شده اند. آلاینده های نوظهور مهم هستند، زیرا خطر آن ها برای تندرستی انسان یا محیط زیست، کاملا درک نشده اند.