walden-pondkave

ما سودمان را از سودتان بر می داریم!چنانچه شما مدیر یک اداره هستید , ما کمکتان می کنیم که با بازیافت کاغذ و استفاده مجدد از آن ,هزینه های خود را کاهش دهید .قطعا این کاهش هزینه ها را با عدد و رقم و طی گزارشی به شما نشان خواهیم داد و در این صورت شما با جان و دل ده درصد از هزینه های کاهش یافته را به ما خواهید پرداخت!این یک معامله برد-برد است که هم شما و هم ما را منتفع می کند.