walden-pondانتشار اکسیدهای ازت به داخل اتمسفر از متورهای سوخت یک تهدید تندرستی جهانی مهم است.با استفاده از یک سری استراتژی ها و الزامات قانونی که شامل استفاده از فلزات گروه پلاتینیوم بعد از عمل می باشند، در طی دهه های گذشته میزان اکسیدهای ازت منتشره از وسایل نقلیه بطور پیشرونده ای کاهش یافته است.با گسترش قوانین در سراسر دنیا و پوشش ها و چفت و بست های بیشتر به کار رفته در انواع وسایط نقلیه، چنین به نظر می رسد که استفاده از فلزات گروه پلاتینیوم در کنترل انتشارات رشد یابد.از نقطه نظر راه حل های کاتالیستی رایج و جامع توسعه یافته، تقاضای فلزات گروه پلاتینیوم جهت کاهش اکسیدهای ازت باید با در نظر گرفتن کاهش سایر آلاینده ها مفید تشخیص داده شود.

هیدروکربن ها،منواکسید کربن و اکسیدهای ازت از مهمترین آلاینده های منتشره از اگزوز اتومبیل ها می باشند.
انتشار منواکسید کربن و هیدروکربن را می توان با افزایش نسبت هوا به سوخت کاهش داد.این موضوع کاملا در شکل شماره یک نشان داده شده است.