چاپ
بازدید: 328

میکروارگانیزم چیست؟(کد 0013)
از لحاظ فنی، میکروارگانیزم یا میکروب یک موجود زنده است که میکروسکپی می باشد. مطالعه میکروارگانیزم ها، میکروب شناسی نامیده می شود. میکروارگانیزم ها می توانند قارچ، باکتری، آرچیا یا آغازیان باشند. میکروارگانیزم ها شامل ویروس ها و پرایون ها نیستند، زیرا این موجودات، زنده محسوب نمی شوند.

WHAT p 0013
به ویژه در مطالعه میکروارگانیزم ها، امروزه یک ارتباط عمده در باره ساختار و تقسیم بندی زندگی وجود دارد. در تشخیص اساسی، موجودات زنده در دو گروه قرار می گیرند: پروکاریوت ها( سلول های بدون اندامک های حرکتی غشای داخلی- مونرا، شامل اغلب میکروارگانیزم ها) و یوکاریوت ها( سلول های شامل اندامک های حرکتی غشا-آغازیان، قارچ ها، گیاهان و حیوانات)
قبل از ماجرای میکروسکپ، موجودات زنده براحتی در دو قلمرو گیاهان و حیوانات قرار می گرفتند. هرچند، این تقسیم بندی رضایتبخش نبود: قارچ ها چه می شدند؟ امروزه، متخصصین رده بندی قلمروها سیستم ها را در 5 یا 6 قلمرو قرار داده اند( آرچیا؛ ششمی، مونرا، پروتوکتیستا، قارچ ها، گیاهان، حیوانات) این ها شامل ویروس ها( یا پرایون ها) نیستند. ویروس ها در روی خطی بین زنده و غیر زنده قرار می گیرند.
بحث های گسترده ای در باره اینکه آیا ویروس ها زنده هستند صورت گرفته است. اغلب ویروس شناسان، ویروس ها را غیر زنده می دانند. این امر به خاطر این است که آن ها تمام معیارهایی که عموما در تعریف "زنده" پذیرفته شده است را ندارند. برای مثال، اغلب ویروس ها به تغییرات محیط زیست واکنش نشان نمی دهند؛ یک ویژگی مشخص موجودات زنده. به علاوه، ویروس ها فقط با عفونی کردن یک سلول میزبان نسخه برداری می کنند. آن ها نمی توانند خودشان تکثیر شوند.

پرایون ها عوامل عفونی جدیدا کشف شده هستند. آن ها پروتئین هایی هستند که بطور غیر طبیعی تا خورده اند( تا خوردگی خصیصه پروتئین ها است که آن ها را قادر می سازد شکلی بگیرند که برای عملکردشان ضروری است) پروتئین هایی که بطور طبیعی تا خورده اند می توانند به پروتئین های تا خورده بطور غیر طبیعی تبدیل شوند.
ماجرای آنالیز ژنوم دارای دو سوال ساده و پیچیده است. آنالیز توالی DNA به دکتر کارل وز یاری رساند تا در دهه 1970 یک تقسیم بندی 3 قلمرویی را پیشنهاد دهد: باکتری ها، آرچیا و یوکاریوت ها. موضوع این تقسیم بندی می تواند در درخت زندگی تولیدی او، فراهم شده از دیتاهای متوالی، دیده شود. این درخت زندگی به وضوح نشان می دهد که شماره میکروارگانیزم ها از بیشتر زندگی های روی زمین فاصله دارد. دانشمندان تخمین می زنند که بیش از 99 درصد میکروارگانیزم های زمین هنوز شناسایی نشده اند.

پژوهش های داخل آب های گرم دریاهای عمیق ممکن است کمک کند تا بعضی از نتایج و قضایای این تقسیم بندی واضح شود.


مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد

نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.